Trondheim Y’s Men’s Club​

Grønn atomenergi

Norge har store forekomster av thorium i Telemark. En ny generasjon kjernekraftverk basert på  thorium gir utslippsfri kraftproduskjon der mesteparten av brenslet brukes. I dag brukes bare 0,5% av energien i uran. Resten er krevende avfall. Norge kan få et fremtidig energieventyr på linje med olje i utvinning og produksjon av thorium.  Dette kan gi billig, forurensingsfri og sikker elektrisk energi til uland som kan bedre livsvilkårene for millioner!

I tillegg brukes flytende saltløsning som kjølemiddel i stedet for vann i kraftverkene. Dagens atomkraftstasjoner bruker vann under høyt trykk for å få høyere temperatur enn 100 grader som gir mer kraft til turbinene. Men dette skaper eksplosjonsfare. Dersom trykket plutselig forsvinner, vil kjølevannet øyeblikkelig bli omdannet til damp og hydrogengass og føre til eksplosjoner. Flytende salt har mye av de samme varmekapasitetegenskaper som vann, men kan benyttes på temperaturer opp til 1500 grader under vanlig atmosfærisk trykk. Dette kan aldri  skape eksplosjonsfare.

I stedet for dampturbiner kan man bruke gassturbiner med CO2-gass. Dette øker virkningsgraden for strømproduksjonen. Slike gassturbiner kan bygges mye mindre enn massive dampturbiner som brukes i dag.  Temperaturen i disse turbinene er mye høyere enn i dampturbinene. Spillvarmen kan brukes til å produsere ferskvann fra saltvann i stor skala, noe som løser et annet stort problem i mange land: Vannforsyning.

Det er en rekke andre fordeler også, blant annet at thorium ikke kan brukes til å lage atomvåpen, at man kan produsere isotoper i reaktoren som brukes til kreftbehandling og at produksjonen er forurensningsfri, sikker og med lite radioaktivt avfall.. En framtidsvisjon for grønn energiproduksjon.  Det kan gi billig elektrisk kraft og vannforsyning i U-land. Skule Sørmo.

På grunn av korona-situasjonen som har ført til at arrangementene høsten 2020 er avlyst, blir foredraget gitt senere.